Logistica de líquids

Envasat, emmagatzematge i manipulació

Envasat, emmagatzematge i manipulació de productes químics per a fabricants i majoristes.

Màxima seguretat

Magatzem vigilat 24h

Disposem d'altes mesures de seguretat i vigilància en els nostres magatzems per a garantir el control de la seva mercaderia.

Seguretat i control

Disposem de tots els sistemes de emergència i cumplim amb totes les normatives per a uan resposta eficient en cas d'incidències;

POLÍTICA AMBIENTAL

CISTERNAS DEL VALLES, S.A. Amb activitats de emmagatzematge, envasat i disol·lució de productes químics i, emmagatzematge i transferència de olis minerals utilitzats en les seves instal·lacions del carrer María Curie, 33 de Berberà del Vallés


Reconeixent que les nostres activitats poden interactuar amb el medi ambient, busquem els mètodes adecuats amb l'objectiu de reduir els efectes ambientals, utilitzant la millor tecnologia disponible i econòmicament viable, per a portar a termer una millora en les nostres actuacions a través de sistemes de gestió ambiental.


En particular, CISTERNAS DEL VALLES, S.A. :

  • ➣ Cumplirà i, sempre que sigui possible, ultrapassarà les exigències de la legistació, els reglaments i altres requisits ambientals que l'empresa subscrigui o els hi siguin requerits per parts interessades o, al mateix temps que estableixi les seves normes, on no existeixi ninguna, o en un futur puguin aparèixer.
  • ➣ Reduirà sempre que sigui possible, el consum de recursos naturals, especialment l'aigua i l'energia elèctrica, així com les emissions residuals de tota mena que es generin en les operacions realitzades per l'empresa, tenint en compte les repercussions econòmiques.
  • ➣ S'esforçarà, constantment, per millorar la seva eficiència ambiental, donant preferència a les actuacions de reducció en origen de contaminants, sobre les de reutilització i reciclatge i, molt especialment, sobre la disposició de rebuig.
  • ➣ S'avaluen els efectes ambientals de l'activitat per controlar i prevenir les repercussions sobre l'entorn i es té especial atenció a la prevenció en la contaminació de sòls, aire i aigües.
  • ➣ S'adopten mesures de prevenció d'accidents, així com la limitació de les seves conseqüències amb la finalitat de protegir les persones, els béns i el medi ambient.
  • ➣ Reconeix que la implicació dels treballadors és essencial per a la millora contínua ambiental de l'organització i l'èxit del seu sistema de gestió i auditoria mediambiental. Promovent la informació recíproca entre els seus directius i els empleats.
  • ➣ Si les nostres activitats ens porten a la necessitat d'utilitzar els serveis d'altres empreses, procurarem que les seves polítiques mediambientals s'adeqüin a les nostres.


Aplicarem principis i pràctiques de gestió ambiental, d'acord al vigent Reglament EMAS (UE) 2017/1505 del Parlament Europeu i del Consell , relatiu a la participació voluntària en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals ( EMAS ) , per tal de dur a terme els compromisos establerts i poder , d'aquesta manera , aconseguir uns objectius ambientals exigents i accessibles al públic . Aquests objectius seran revisats anualment , en la mesura del possible , quantificats i controlats .


Es podrà obtenir un exemplar de la nostra política ambiental , posant-se en contacte amb el director de Medi Ambient . De la mateixa manera , es podrà aconseguir informació sobre els objectius i revisions de les nostres actuacions mediambientals .

JA CONFIEN EN NOSALTRES: